Nieuws van de stichting die de afwikkeling van de Boober leningen faciliteert

Stand per 22-11-2015
Bericht geplaatst op 2015-08-08 19:31:44 door SBAG
49 procedures gewonnen en meer dan €750.000 geïncasseerd!
Bericht aan de leners
Bericht geplaatst op 2011-09-04 18:41:03 door SBAG

Geachte lener,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Zoals u weet maakt de SBAG aanspraak namens de uitleners op terugbetaling van de lening die u middels Boober met de uitleners heeft afgesloten. Hierdoor berichten wij u ondubbelzinnig dat wij aanspraak blijven maken op afbetaling van de lening. U dient deze kennisgeving zo nodig op te vatten als een stuiting van de verjaring als bedoeld in art. 3:317 BW.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SBAG

Werkwijze SBAG
Bericht geplaatst op 2011-01-30 15:47:36 door SBAG

De leners hebben via Boober een lening gekregen van particulieren die, via Boober, hun spaargeld hebben ingelegd. Bij het aangaan van de overeenkomst hebben zij met Boober afgesproken deze lening via Boober, of zijn rechtsopvolgers, aan de uitleners terug te betalen. Het is zowel voor de leners als de uitleners bijzonder spijtig dat Boober in 2009 failliet is gegaan.

Na het faillissement van Boober heeft de curator de administratie van Boober overgedragen aan de SBAG. De SBAG zal het betalingsverkeer, dat met het faillissement van Boober is gestopt, weer opstarten. De SBAG zal op een zo goed mogelijke manier de leningovereenkomsten afhandelen. Door middel van de gekozen methode kunnen de investeringen aan de uitleners worden terugbetaald zonder dat leners gegevens aan alle afzonderlijke uitleners moeten worden verstrekt. We dienen hiermee de belangen van zowel de leners als de uitleners.

Op basis van de overeenkomst die middels Boober is gesloten, zijn leners een rechtstreekse rechtsverhouding aangegaan met al de uitleners. Boober had een bemiddelende functie, maar de lening is rechtstreeks tot stand gekomen tussen de leners en de uitleners. U kunt uw overeenkomst met Boober daarop nalezen. De uitleners hebben dus nog steeds een vordering op de leners uit hoofde van de leenovereenkomsten. Wij vertegenwoordigen de uitleners. Door aan ons de lening af te lossen, lost de lener feitelijk de lening af aan de uitleners, aangezien wij het geld immers doorbetalen.

Zoals gezegd heeft de SBAG met de uitleners een overeenkomst gesloten. Op basis daarvan incasseren wij de vorderingen voor de uitleners. Mochten wij die gelden niet doorstorten aan de uitleners, om welke reden dan ook, dan zullen wij door die uitleners daarop worden aangesproken. Die kunnen niet meer bij u terecht, omdat de lener al bevrijdend aan ons, als vertegenwoordigers van de uitleners, de vordering voldaan heeft. Overigens wist lener feitelijk ook bij Boober niet zeker dat het geld terecht zou komen bij de personen die het bedrag uitgeleend hadden. De positie van de lener is er dus niet op achteruit gegaan ten opzichte van de tijd dat Boober nog de gelden incasseerde.

SBAG vertegenwoordigt de uitleners en de lener betaalt bevrijdend aan ons. Daarmee is leners schuld dus verdwenen op het moment dat deze volledig aan ons, als vertegenwoordigers van de uitleners, voldaan is. Volledigheidshalve verstrekken wij een vrijwaring, inhoudende dat, in het geval iemand anders in de toekomst de vordering zou opeisen, deze naar ons doorverwezen kan worden.

Bezoek ons Forum
Algemeen PIVN Leningcoordinatoren Deelnemers

Faillissement:Insolventienummer: F.10/09/514 Helaas is de afhandeling van het faillisement langer dan 6 maanden geleden, en staan de gegevens niet meer online. U kunt de faillisements verslagen wel opvragen bij de rechtbank of bij SBAG.

Curator Boober
Bij vonnis van de Rechtbank te Rotterdam d.d. 4 augustus 2009 is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boober Nederland B.V. (KvK nummer: 24407923), kantoorhoudende aan de Rivium Boulevard 90-92 te (2909 LK) Capelle aan den IJssel, in staat van faillissement verklaard met benoeming van Mr. E.A. Vroom tot Rechter-Commissaris en met aanstelling van Mr. Chr. Groenewoud tot curator. Website: De Bok Roijers Gasseling Advocaten
Wat is SBAG?

SBAG staat voor Stichting Boober Afwikkeling Gebruikersovereenkomsten. Het initiatief voor het oprichten van de Stichting is voortgekomen uit leden van de PIVN, de Peer-to-peer Investeerders Vereniging Nederland.

Boober is in 2009 failliet gegaan. Hierdoor is de terugbetaling van Boober leningen stil komen te vallen. De SBAG heeft intensief contact gehad met de curator van Boober, Mr. Christiaan Groenewoud. Dit heeft erin geresulteerd dat de curator de volledige administratie van Boober overhandigd heeft aan SBAG.

SBAG is nadrukkelijk niet de rechtsopvolger van Boober, het doel van de SBAG is om de bestaande leningen die via Boober zijn gestart op basis van gebruikersovereenkomsten in opdracht van de uitleners op een correcte wijze af te wikkelen.

Voortgang faillisement
Naam: Boober Nederland B.V.
Vestigingsadres: Rivium Boulevard 90-92 2909LK Capelle aan den IJssel
KvK-nummer: 24407923
Handelend onder de naam: BOOBER NEDERLAND
Gevestigd te: Rivium Boulevard 90-92 2909LK Capelle aan den IJssel
06-08-2014 Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 5 augustus 2014
03-07-2013 Verificatievergadering op 5 augustus 2013 om 10:00 - Locatie: Wilhelminaplein 100-125 Rotterdam
02-03-2012 vervanging rechter-commissaris mr. C.van Steenderen-Koornneef door mr. W. Reinds
14-07-2011 vervanging rechter-commissaris mr. E.A.Vroom door mr. C. van Steenderen-Koornneef
06-08-2009 Uitspraak faillissement op 4 augustus 2009
Curator: mr. Chr. Groenewoud
Adres: Postbus 21548 3001AM Rotterdam
Telefoon: 010-2822999
Rechtbank: Rechtbank Rotterdam
Rechter-commissaris: mr. W. Reinds
Insolventienummer: F.10/09/514 (voorheen F.09/514)